LỊCH LÀM VIỆC
lịch làm việc của Thường trực HĐND xã
12/04/2022 03:48:52

THƯỜNG TRỰC HĐND

XÃ KIẾN QUỐC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kiến Quốc, ngày 8 tháng 04 năm 2022

LỊCH LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

( Tuần từ ngày 01/01/2022 đến ngày 29/12/2022)

TT

Thời gian

Họ tên

Buổi sáng

Buổi chiều

1

Thứ hai

Đoàn Thị Nghiệp

Phó chủ tịch HĐND xã

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

2

Thứ ba

Đoàn Thị Nghiệp

Phó chủ tịch HĐND xã

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

3

Thứ tư

Đoàn Thị Nghiệp

Phó chủ tịch HĐND xã

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

4

Thứ năm

Đoàn Thị Nghiệp

Phó chủ tịch HĐND xã

Làm việc tại cơ quan

Giao ban thường trực Hội đồng

5

Thứ sáu

Đoàn Thị Nghiệp

Phó chủ tịch HĐND xã

Làm việc tại cơ quan

Làm việc tại cơ quan

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 1736
Trước & đúng hạn: 1735
Trễ hạn: 1
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/09/2023 18:14:09)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIẾN QUỐC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:.Ông Bùi Văn Công - Phó chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Kiến Quốc

Điện thoại: 0353889338

Email: buivancong@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 28
Tất cả: 64,689