QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
QUY HOẠCH XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI ĐẾN NĂM 2030 XÃ KIẾN QUỐC
30/08/2021 04:33:38

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, UBND xã Kiến Quốc niêm yết về việc lấy ý kiến Quy hoạch chung của xã đến năm 2030. Kính mong sự tham gia ý đóng góp của cán bộ, đảng viên và toàn thể nhân dân thông qua các Ông trưởng, phó thôn hoặc trực tiếp qua đồng chí công chức Đại chính xây dựng và môi trường xã.

 UỶ BAN NHÂN DÂN                                                       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
     XÃ KIẾN QUỐC                                                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc    
                      
Số: 52 /TB - UBND                                                                                Kiến Quốc, ngày 30 tháng 8 năm 2021
 
THÔNG BÁO
 
               Về việc lấy ý kiến đóng góp về Quy hoạch chung xây dựng xã Kiến Quốc đến năm 2030 Căn cứ Luật Xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật xây dựng số: 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xây dựng số: 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014; Nghị định số: 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
             Ủy ban nhân dân xã đã hoàn thiện dự thảo “Quy hoạch chung xây dựng xã Kiến Quốc đến năm 2030”. Nhằm đảm bảo phương án quy hoạch của xã phù hợp với định hướng phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện và phù hợp với các quy hoạch chuyên ngành. Ủy ban nhân dân xã thông báo tới các tổ chức, cá nhân và nhân dân nội dung dự thảo “Quy hoạch chung xây dựng xã Kiến Quốc đến năm 2030” được niêm yết tại nhà văn hóa thôn Ngọc Chi, An Cúc, Lũng Quý, Cúc Thị, Cúc Bồ và trụ sở UBND xã để các tổ chức, cá nhân và nhân dân tham gia đóng góp ý kiến theo quy định của Luật xây dựng làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, trình thẩm định, phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.
          1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm: - Dự thảo thuyết minh “Quy hoạch chung xây dựng xã Kiến Quốc đến năm 2030”; - Dự thảo bản đồ “Quy hoạch chung xây dựng xã Kiến Quốc đến năm 2030”
          2. Hình thức góp ý kiến: Các tổ chức, cá nhân và nhân dân đóng góp ý kiến gửi phiếu ý kiến trực tiếp cho Văn phòng HĐND&UBND xã. (Có mẫu phiếu ý kiến kèm theo thông báo)
          3. Thời hạn góp ý kiến: 15 ngày kể từ ngày thông tin được đăng tải.
          4. Tổ chức thực hiện:
          - Văn phòng HĐND và UBND xã chịu trách nhiệm đăng tải Thông báo này và các nội dung thông tin liên quan trên Cổng thông tin điện tử của xã; cập nhật các ý kiến góp ý để chuyển cho Công chức Địa chính – xây dựng, môi trường.
          - Đài truyền thanh xã có trách nhiệm thông báo trên hệ thống đài phát thanh của xã để các tổ chức, cá nhân và nhân dân được biết để tham gia đóng góp vào phương án quy hoạch.
          - Công chức Địa chính – xây dựng, môi trường có trách nhiệm tổng hợp, lập báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý; báo cáo UBND xã, chuẩn bị các nội dung để Ủy ban nhân dân xã trình thẩm định và phê duyệt theo quy định hiện hành.
          - Các thôn có trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến tại các hội nghị, các cuộc họp quân dân chính hoặc lấy ý kiến bằng phiếu về nội dung lấy ý kiến về phương án quy hoạch chung xây dựng xã Kiến Quốc đến năm 2030 để cán bộ và nhân dân trên địa bàn xã biết và tham gia, đóng góp vào phương án quy hoạch. Ủy ban nhân dân xã rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các tổ chức, cá nhân và nhân dân trên địa bàn toàn xã về nội dung “Quy hoạch chung xây dựng xã Kiến Quốc đến năm 2030”./.
 
Nơi nhận: - UBND huyện; (b/c)                                                                   TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- Đảng ủy; HĐND xã; (b/c)                                                                                        CHỦ TỊCH
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;                                                                         (Đã ký) 
- Các bộ phận chuyên môn của xã;                                                                        Bùi Văn Cường
- Trưởng thôn;
- Cổng TTĐT của xã;
- Đài truyền thanh xã;
- Lưu VP.  
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 240
Trước & đúng hạn: 240
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:22/03/2023 10:27:42)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ KIẾN QUỐC - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập:.Ông Bùi Văn Công - Phó chủ tịch UBND xã.

Địa chỉ: UBND xã Kiến Quốc

Điện thoại: 0353889338

Email: buivancong@haiduong.gov.vn

 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 76
Tất cả: 44,718